Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzététele

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem
  • adásvételi szerződés 4 eredeti példányban (1 példány biztonsági papíron)
  • képviseleti eljárás esetén meghatalmazás.
  •  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

nincs

Ügyintézési határidő:

A hirdetmény kifüggesztésére, valamint a levételt követően az iratjegyzék elkészítésére és továbbítására 8 – 8 nap.

Az ügymenet leírása:

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez az adásvételi szerződések aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A Jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt. Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

A kifüggesztésre kerülő, nem biztonsági papíron készült szerződést anonimizálva kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A kifüggesztett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu honlapon.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl.: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A Kamara állásfoglalása után a Jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül 5 napra kifüggeszti az állásfoglalást. Ezen idő alatt élhetnek a jogosultak kifogással, mely tárgyában a Képviselő-testület dönt. A határidő letelte után a Jegyző tájékoztatja a mezőgazdasági igazgatási szervet a kifogás benyújtásáról, valamint abban az esetben is, ha nem érkezett kifogás.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
  • a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
  • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Pótlap a földrészletek adatainak közlésére (ha a szerződés tárgyát több földrészlet kézi)