Közterület használati engedély kiadása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem,
 • a közterület-használat helyét feltüntető helyszínrajzot,
 • közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
 • hirdető-berendezés és reklámhordozó, cég- és címtábla elhelyezése esetén ezek méreteit, színezését, betűméretet, egységes megjelenést tartalmazó műszaki és látványtervet,
 • mutatványos tevékenység esetén az összes berendezés műszaki alkalmasságát igazoló érvényes tanúsítvány másolatát.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Általános tételű eljárási illeték - 3.000 Ft (illetékbélyeg formában).

Az ügymenet leírása:

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a Dudar Község Önkormányzatának területén közhasználatra szolgáló állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, illetve egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészének rendeltetésétől eltérő használata esetén, különösen az alábbi esetekben:

 • közterületbe nyúló cég- és címtábla elhelyezéséhez,
 • hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez,
 • árusítóhely, valamint fülke, pavilon, kerthelység létesítéséhez, illetve a már meglévő árusítóhelyek, fülkék, pavilonok kerthelységek működéséhez, mozgó árusítóhely létesítéséhez,
 • mozgóárusításhoz,
 • utcai árusító automaták felállításához,
 • cirkusz, mutatványos, szórakoztató tevékenység céljára,
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer, stb.), valamint építőanyagok és törmelékek nem közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához.

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni:

 • a közterületnek az önkormányzat és szervei által történő igénybevételéhez,
 • a közút és járda építésével, javításával kapcsolatosan a közút és járda területének elfoglalásához,
 • az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
 • a közterületen, illetőleg az alatta vagy felette elhelyezett közművezetékeknek hiba elhárítása érdekében végzett munkálatokhoz,
 • önkormányzati szervezésű rendezvényeken alkalmi árusítás, illetve szórakoztató tevékenységet folytatásához,
 • építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, állványok 48 óránál rövidebb időtartamra közterületen történő elhelyezéséhez, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közúti és gyalogos közlekedést nem akadályozza és a közterületen kárt nem okoz,
 • közterületbe nyúló cég és címtábla elhelyezéséhez, ha annak felülete az 1 m2-t nem haladja
 • a szervezett lomtalanítás időtartamára kihelyezett lom tárolására,
 • köztárgyak elhelyezéséhez,
 • közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület igénybevételéhez.

Nem adható közterület-használati engedély:

 • tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
 • erotikus termékek bemutatására és értékesítésére,
 • a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
 • tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,
 • olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,
 • közutak mentén azon területsávokra, ahová a tervezési szabványoknak megfelelően közlekedési (forgalomtechnikai) eszközök kerülhetnek elhelyezésre,
 • üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására,
 • 3,5 tonnát meghaladó teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, egyedi önkormányzati engedéllyel nem rendelkező busz közterületen történő ideiglenes - 2 óra időtartamot meghaladó idejű - tárolására,
 • az elutasítás kézhezvételétől számított kettő hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan, ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a jegyző elutasította.

A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a jogosult köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. A közterület használatért fizetendő díjak mértéket az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről szóló 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Közterület használati engedély kérelem