Működési engedély kiadása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén folytatott kereskedelmi tevékenység.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 •  Kérelem (formanyomtatvány),
 •  Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedély birtokában forgalmazhatóak.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek a következők:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

A jegyző a működési engedély kiadásáról a szakhatósági állásfoglalások alapján határozattal dönt, ezzel egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, és a döntést megküldi a jogszabályban megjelölt hatóságoknak.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 •  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók:

Segédlet működési engedély kérelem kitöltéséhez

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Működési engedély kiadása iránti kérelem

Kérelem működési engedély módosítására

Bejelentés üzlet megszűnéséről