Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási terület

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem (formanyomtatvány),
 • a közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemének igazolása,
 • a tanköteles kort meghaladóan tanulmányokat folytató gyermekek tanulói jogviszony igazolása,
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
 • tartósan beteg gyermek esetén ennek igazolása.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Az eljárás illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a természetbeni támogatásnak, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére.


A jogosultság azon gyermek részére állapítható meg akinek családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át (39 900 Ft)
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, (37 050 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.

A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb

a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy

b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is - ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.


Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. törvény,
 • a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához