Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket a közigazgatási hatóság és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) határozza meg.

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban a következő általános jogosultságok illetik meg:

 •  törvény előtti egyenlőség (egyenlő bánásmód)
 • ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni,
 • tisztességes ügyintézéshez való jog,
 • a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog,
 • az eljárás során az anyanyelv használatának joga,
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • nyilatkozat-tételi jog,
 • képviselethez való jog,
 • irat betekintési jog,
 • jogorvoslat joga.

Az eljáró hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről. 

 A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről. 

 A közigazgatási hatóság az eljárásban érintett kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el. 

 

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban a következő általános kötelezettségek terhelik: 

 • a hatósági eljárás során az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
 • az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére,
 • az ügyfél magatartása nem irányulhat a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére (az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezik, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli).