Telepengedélyezési eljárás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén folytatott ipari, szolgáltató, raktározási tevékenység

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 •  Kérelem (formanyomtatvány),
 •  Gazdasági tevékenység végzésére jogosító okirat (egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása, cég esetén a cégkivonat vagy cégbírósági végzés és aláírási címpéldány),
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 4. melléklet II. pont 3. alpont a)–e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft.

Az ügymenet leírása:

Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le, melynek keretében:

 • megkéri az építésügyi hatóság állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e,
 • helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást- az ipari tevékenység változását ide nem értve - haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni, és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a telepengedély, illetve a teleplétesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Telepengedély kiadási kérelem

Telepengedély módosítás bejelentése

Telepengedély megszüntetés bejelentése