Behajtási engedély (közútkezelői hozzájárulás) kiadása

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar községek közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem,
 • vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozási tevékenység bejelentésének visszaigazolását tanúsító okirat másolata,
 • üzlet működési engedélyének másolata,
 • lakcímet igazoló okmány másolata,
 • szállítói, szállítmányozási szerződés másolata,
 •  telephelyengedély másolata,
 • forgalmi engedély másolata,
 • a gépjármű használatát igazoló okirat másolata.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az ügymenet leírása:

A Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott helyi közutakra történő behajtáshoz a 3,5 tonna súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében a közút kezelőjének hozzájárulása (továbbiakban: közútkezelői hozzájárulás) szükséges.

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a gépjármű üzemben tartójának (tulajdonosának) kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon.

A jegyző a közútkezelési hozzájárulás kiadását megtagadhatja, amennyiben:

a) a behajtás nem indokolt

b) a megengedett össztömeget túllépő szállítmány megbontható;

c) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a kérelemben feltüntetett össztömegű tehergépjármű azon közlekedjen.

Indokoltnak kell tekinteni a behajtást, ha:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlan más útvonalon nem közelíthető meg,

b) a jármű a kérelemben megjelölt ingatlanhoz , vagy onnan szállít árut,

c) a járművet a kérelemben megjelölt ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon székhellyel, telephellyel rendelkező személy az adott épületben (garázsban, telephelyen), illetve az adott ingatlanhoz tartozó területen helyezi el.

A közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő díj (továbbiakban: túlsúlydíj) mértéke a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti minden megkezdett tonnánként nettó 300 Ft/nap, nettó 6.000 Ft/hónap, vagy nettó 40.000 Ft/év.

A behajtás a túlsúlydíj megfizetéséig nem kezdhető meg. A behajtási engedély a befizetési szelvény (csekk) bemutatásával együtt érvényes.

Mentes a túlsúlydíj megfizetése alól a gépjármű tulajdonosa, amennyiben a súlykorlátozással érintett helyi közúton élő ingatlantulajdonosok részére építőanyagot, vagy tüzelőanyagot szállít. A közútkezelői hozzájárulás kiállítására vonatkozó kérelmet túlsúlydíj fizetés alól mentes úthasználat esetén is be kell nyújtania a gépjármű üzemben tartójának. A mentességre történő jogosultságot a szállítólevél másolatának szállítás napját követő 3 napon belüli benyújtásával kell a gépjármű tulajdonosának igazolni. A szállítólevél benyújtásának elmaradása esetén a túlsúlydíjat ki kell fizetni.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
 • a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) NFM rendelet
 • Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közútra történő behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 11/2015. (V.28.) önkormányzati rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Behajtási engedély kérelem