Pályázatok

Kedvezményezett neve: Dudar Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése
Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21
Projekt azonosító száma: 3307632859
A szerződött támogatás összege: 283.373.928 Ft
A támogatás mértéke: 95%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. február 1.

A projekt rövid bemutatása:
A településünkön jelentős problémává nőtte ki magát az egyes külterületi közutak és azokhoz kapcsolódó infrastruktúrák jelenlegi állapota, azoknak rossz minősége, esetleges hiánya.
A fejlesztés során a 0108, 0122/18, 0125/1, 0147, 0152/15 hrsz számú külterületi helyi közutaknál az útalap megerősítésre kerül, a járófelület zúzottkő borítást kap, az eltömődött árkokat tisztítják, fejlesztik.
A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők élet minőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbe tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezeken keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez, az itt élő családok élet minőségének javításához.
A tervezés során megvizsgáltuk a fejleszteni kívánt külterületi helyi közutak kihasználtságát, környezetét, így kiemelten fontosnak tekintettük, hogy a közutakhoz tartozó vízgyűjtő területeket felmérjük, a mértékadó vízhozamokat meghatározzuk.
A nyomvonal meghatározásánál legfontosabb tényező volt, hogy a már meglevő, használt és kitaposott nyomvonal jelentősen ne változzon, hiszen az a környezetbe legjobban beleillő, évek során kialakult útvonal, így elkerülhető az újabb nyomvonalak kitaposása, a mezőgazdasági járművek felesleg mozgása, a környező területek felesleges károsítása.
A közutak kihasználtsága alapján nem láttuk indokoltnak a szilárd burkolatok készítését, ezért mindenhol a megfelelő útalapra zúzottkő terítés kerül, amely jelenleg a legköltséghatékonyabb megoldás.
A csapadékvíz elvezetésekben az alkalmazott beton elemek jelenleg a legköltséghatékonyabb burkolati elemek, amellyel hosszabb távon lehet biztosítani a költséghatékony üzemeltetést.
Jelen pályázat forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A megvalósítás során az érintettek elektronikusan az alábbi elérhetőségeken kérhetnek információt a fejlesztésről, időbeosztásról, a műszaki tartalomról és az érintett földterületekről:
E-mail: dudar.kulteruleti.utak[at]gmail[dot]comBakonybél és környéke humán szolgáltatások fejlesztése

A projekt fő célja, hogy a felhívás célkitűzéseivel egyezve megvalósítson egy a területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztést, aminek következtében a szolgáltatás hiánya csökken minden településen, a humán közszolgáltatások elérhetővé válnak mindenki számára, és az ellátott igénybevevője lesz a szolgáltatásnak. A megvalósuló fejlesztésekkel olyan egyedi, személyre szabott szolgáltatást tudunk biztosítani, amik a térség és település igényeire épülve valósulnak meg. 

Célcsoport: teljes lakosság. 

A (rugalmas szervezetek létrehozásán alapuló) hatékonyság növelése érdekében a vállalkozói megközelítésnek megfelelően fontos, hogy a humán szolgáltató szektor egészében gondolkodva, fenntartótól függetlenül az összes szolgáltatót átfogó együttműködést alakítsunk ki. A projekt hatására mérhetően javul közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, a végzettséget, versenyképes szakmai végzettséget, felsőfokú végzettséget szerző fiatalok aránya megnő, ezáltal és ezzel egyidőben csökken a munkanélküliség, és az elvándorlási hajlandóság is. 

Bakonybél Község Önkormányzata által vezetett 5 tagú konzorcium az alábbi településekből áll: Porva Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Pénzesgyőr Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, Dudar Község Önkormányzata (kedvezményezett), mint konzorciumi tag, Olaszfalu Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag és Bakonybél Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat keretén belül valósul meg. 

Támogatási összeg: 37 560 000 Ft 
Támogatás összköltsége: 250 000 000 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 
Megvalósítás kezdete: 2018.01.01. 
A projekt várható befejezése: 2020.01.31. 
A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00039

További információ kérhető: 

Tóth Edina Kitti polgármester 
Telefon: +36 (88) 487-002 
E-mail: tothedinakitti[at]gmail[dot]com

Projekt zárás EFOP 1.5.2-16-2017-00039 „Bakonybél és környéke humán szolgáltatások fejlesztése”

Bakonybél Község Önkormányzata és környéke

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

Bakonybél Község Önkormányzata által vezetett 5 tagú konzorcium pályázatot nyújtott be EFOP 1.5.2-16-2017-00039 azonosító számmal „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra. A program megvalósításához 250 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesültek az önkormányzatok. A támogatás segítségével a felhívás kiemelt célját, - a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztését, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez - sikerült megvalósítania a konzorciumi partnereknek.

A projekt keretében az alábbi célterületekhez kapcsolódó fejlesztések valósultak meg:

  1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
  2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
  3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
  4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

A projektet megvalósító Bakonybél Község Önkormányzata által vezetett 5 tagú konzorcium az alábbi településekből állt:

  • Bakonybél Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető,
  • Dudar Község Önkormányzata,
  • Olaszfalu Község Önkormányzata,
  • Pénzesgyőr Község Önkormányzata,
  • Porva Község Önkormányzata, mint konzorciumi tagok.

A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP 1.5.2-16-2017-00039 „Bakonybél és környéke humán szolgáltatások fejlesztése” c. pályázati konstrukció) keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2020. január 31. napjáig.