Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33-37. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok megtartása kistelepüléseken még mindig indokolt, azonban a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt szükség van az elektronikus közzététel feltételrendszerének kialakítására és alkalmazására.

Dudar Község Önkormányzata és a Dudari Közös Önkormányzati Hivatal ezen oldalon kíván eleget tenni elektronikus közzétételi kötelezettségének.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumba

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2

Feltöltés alatt

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4

Feltöltés alatt

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9

Feltöltés alatt

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Frissítés: E törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13

Feltöltés alatt

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

14

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15

Feltöltés alatt

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16

Feltöltés alatt

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

19

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20

Feltöltés alatt

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

21

Feltöltés alatt

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

22

Feltöltés alatt

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

23

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Frissítés: A változásokat követő 15 napon belül

Megőrzés:Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

1

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés:A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

2

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés:Negyedévente

Megőrzés:A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés:A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával

4

Feltöltés alatt

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Frissítés: A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

5

Feltöltés alatt

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítés: Negyedévente

Megõrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7

Feltöltés alatt

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítés: Negyedévente

Megõrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával

8

Feltöltés alatt

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Frissítés: Negyedévente

Megõrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával