Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével):

a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője,

b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén folytatott kereskedelmi tevékenység.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 •  Kérelem (formanyomtatvány),
 •  Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

A kereskedelemi tevékenység bejelentésére, illetve az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárás illetéke 3.000 Ft.

 

 

Az ügymenet leírása:

A jegyző a bejelentés alapján a kereskedőt és az általa végzett kereskedelmi tevékenységeket nyilvántartásba veszi. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban megjelölt hatóságoknak.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 •  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • a bejelentés elmulasztásának esetén fizetendő bírságról, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságokról szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység vonatkozásában változás bejelentése

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése