Birtokvédelem

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén elkövetett eljárás megindítására okot adó cselekmény.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem (formanyomtatvány),
  • kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok.

A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a kérelmező kéri az eljárás lefolytatását.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Általános tételű eljárási illeték - 3.000 Ft

Az ügymenet leírása:

Akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak (tilos önhatalom) a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, a zavarás megszüntetését. Egy év eltelte után közvetlenül bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás. Az eljárás kifejezetten erre irányuló kérelemre indul. Az eljárás során a jegyző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából. a jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Birtokvédelmi eljárás kérelem