Egyéb adóügyi kérelmek

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem,
  • eljárási illeték befizetését igazoló csekkszelvény, vagy banki bizonylat (illetékfizetési kötelezettség esetén).

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Fizetési könnyítésre, adómérséklésre vonatkozó kérelem illetéke gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót - esetén 10.000 Ft. Minden más „Az ügymenet leírása” pontban meghatározott kérelem benyújtás illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adózó írásbeli kérelmére az adóhatóság a számlájára tévesen befizetett összeget, vagy túlfizetést visszautalja, illetve átvezeti a megadott adószámlájára.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

 

Kérelem – fizetés könnyítésre, mérséklésre (magánszemély, egyéni vállalkozó)

Kérelem – fizetési könnyítésre, mérséklésre (társas vállalkozás)

Kérelem – túlfizetés visszaigénylésére

Kérelem – túlfizetés átvezetésére