Szálláshely üzemeltetési engedély

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területén folytatott szálláshely üzemeltetési tevékenység.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 •  Kérelem (formanyomtatvány),
 •  Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • Vendégkönyv
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

A szálláshely üzemeltetési engedély kiadására, illetve az adatváltozás átvezetésére irányuló eljárás illetéke 3.000 Ft.

Az ügymenet leírása:

A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján, illetve a hiányok pótlását követően - az egyéb szálláshelyet kivéve - a hatóság állásfoglalás céljából megkeresi az illetékes szakhatóságokat, a szolgáltató kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A szakhatósági állásfoglalások megérkezését követően a hatóság - hozzájárulás esetén - határozatot hoz a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Egyéb szálláshely esetén a hiánytalanul benyújtott kérelmet követően a hatóság határozatot hoz a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról, egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi és erről igazolást ad ki a szolgáltató számára. A nyilvántartás adatait az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 •  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem

Kérelem szálláshely üzemeltetési engedély módosítására

Bejelentés szálláshely szolgáltatás megszüntetéséről