Építményadó bevallás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Dudar község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos az adóalanyiság átvállalásáról megállapodást nyújthat be az adóhatósághoz, ennek hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Az adókötelezettség a tulajdonjog/vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését – követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke az építmény hasznos alapterületének nagyságától függően a következők szerint alakul:

a, 1000 m2-t nem haladja meg:          650 Ft/m2

b, 1001-2000 m2 között 650.000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 550 Ft/m2

c, 2001-3000 m2 között 1.200.000 F és a 2000 m2 feletti rész után 450 Ft/m2

d, 3001-4000 m2 között 1.650.000 Ft és a 3000 m2 feletti rész után 300 Ft/m2

e, 4000 m2 felett 1.950.000 Ft és a 4000 m2 feletti rész után 100 Ft/m2, amely magánszemély által lakott lakás esetében legfeljebb évi 9.600.-Ft.

Mentes az adó alól:

  • a szükséglakás,
  • a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
  • az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja
  • az a lakás, amelyben a lakóhellyel rendelkezők egy főre jutó jövedelme, igazoltan kisebb, mint a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege.

Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adó- bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 
  • Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 11/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelete

Az ügy intézését segítő útmutatók:

Kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Építményadó bevallás

Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről